Spring til indhold

Smøl Landsbylaug

Referat af Generalforsamling for Smøl Landsbylaug

Mandag d.19.oktober 2020

Referat ifølge dagsorden


1. velkomst v/ Formanden Ingebeth Clausen; 21 tilmeldte til generalforsamlingen, 19 deltog.

2. Valg af dirigent; Anne Mette Hansen

3. Valg af referent; Sussie Søndergaard Sommer

4. Formandens beretning, vedlagt som fil.

5. Kassererens beretning, blev godkendt

6. Ingen indkommende forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer; Lis Christensen blev valgt som bestyrelsesmedlem og Åge Hansen blev genvalgt. Svend Erik Hansen trådte ud af bestyrelsen, fortsætter som Web master for Smøls hjemmeside.

Valg af suppleanter: Yvonne Petrich, Ulla Warming, Jørn Christensen

Valg af bilags kontrollanter: Niels Warming, Jacob Kaufmann

8. Orientering

• Sonfor inviterer til gensidig kommunikation; formanden sendte en skrivelse retur, hvorpå hun gjorde opmærksom på vores gentagende henvendelser vedr. regnvandsledning og nyt asfalt gennem byen, men har ikke fået noget brugbart svar retur. Smøl er åben for kommunikation.

• Smøl har fået eget Smøl logo, lavet af Jeppe Bracht.

• Nyt turistkort er på vej, hvor bl.a. Smøltårnet og Smøl Vold er med på kortet.

• Landsbytopmødet handler om bedre kommunikation med landsbylaugene og kommune/forvaltninger

• Tour de France, der er planlagt til at køre i vores egn, gennem Nybøl. Kommunens arbejdsgruppe, er åben for ideer fra nærområdet, til at fejre aktiviteten og til at promovere/reklamere for vores område. Ingebeth har foreslået en flydeponton med reklame på vandet i Nybøl Nor.

• Åben invitation til informationsmøde vedr. tilskud til energi renovering, med flere mødedato bl.a. Bakkensbro d. 27.10.2020

• Juletræ i Smøl, pyntes og tændes søndag 29.november. kl.11, både for børn og voksne.

• Sammenskuds Julefrokost for Smøls borgere, 5.december kl. 13, Hos Svend Erik og Anne Mette Smøl 2, tilmelding nødvendigt ved opslag på Facebook.

9. Eventuelt

• Fælles front mod rottebekæmpelse i Smøl, vi opfordres til alle at gør en indsats, på egen matrikel så vi kan holde bestanden på minimum. Anvend evt. Rotte fælder, lægge gift i rottefælde kasser, rydde op m.v.

• ”alléen til Smøl”, har alle dage haft grøft på begge sider, de nu er pløjet med til markene op til. Der opfordres til at bruge hævdsretten. Jørn undersøger sagen, med gamle kort.


Referent. 21.10.20


Sussie Søndergaard Sommer