Vedtægter Smøl Bylaug

Vedtægter for landsbylauget

§1

Navn

Landsbylaugets navn er ” Landsbylauget for SMØL”

Landsbylauget er stiftet den 25. oktober 2010 og er hjemmehørende i Sønderborg kommune.

Landsbylaugets område er  følgende:Smøl – Smøl Mark – Smøl Led som angivet på vedlagte kort.

§ 2

Formål

Stk. 1 Landsbylaugets formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter landsbylaugets beboere og område.

Stk. 2 Landsbylauget er områdets talerør i Lokalrådet samt øvrige kommunale organer.

Stk. 3 Landsbylauget koordinerer relevant information til områdets beboere fra Lokalrådet og øvrige kommunale organer.

§ 3

Valg

Landsbylaugets bestyrelse består af 5 medlemmer valgt blandt områdets registrerede beboere. Landsbylauget (bestyrelse) er på sine møder beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne er til stede. Landsbylaugets medlemmer (bestyrelse) vælges på generalforsamling hvert år i oktober. Beboere, over 15 år med registreret bopæl i området er valgbare og har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Deltagelse i afstemning forudsætter personligt fremmøde, eller der kan afgives stemme ved fuldmagt.

Landsbylaugets medlemmer (bestyrelse) vælges for 2 år ad gangen. Dog vælges 2 henholdsvis 3 medlemmer ved den stiftende generalforsamling for 1 år, således at der altid er skiftevis 2 og 3  medlemmer på valg. Der vælges yderligere 2 suppleanter samt 2 bilagskontrollanter, der alle vælges for 1 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.

Landsbylauget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

§ 4

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med 3 ugers varsel. Indkaldelse bekendtgøres i lokalområdet. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

 

  1. 1.      Velkomst v/ formanden

2.   Valg af dirigent

3.   Valg af referent

4.    Formandens beretning

5.    Kasserens beretning med regnskab og budget

6.    Valg

7.    Indkomne forslag ( indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.)

8.    Eventuelt

 

Beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af landsbylaugets medlemmer (bestyrelse) fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

§6

Nedlæggelse af landsbylauget

Eventuel nedlæggelse af landsbylauget skal vedtages på 2 på hinanden følgende møde i landsbylauget og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamling. Eventuelle økonomiske midler overføres til andet, godkendt landsbylaug eller tilbageføres til Sønderborg kommune.

§ 7

Økonomiske forpligtelser

Landsbylauget hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser, og landsbylaugets medlemmer hæfter ikke personligt for de af landsbylauget indgåede forpligtelser. Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.

Således vedtaget den 25. oktober 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *